Yhdistyksen säännöt

 Voimassaolevat säännöt: voimassaolon alku 07.08.2023

1. Yhdistyksen nimi 

Yhdistyksen nimi on Metsästysnoutajat ry, Jaktretrievers rf 
 

2. Yhdistyksen kotipaikka ja toiminta-alue

Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alueena Etelä-Suomen aluehallintoviraston alue.

3. Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on puhdasrotuisten noutajien metsästyskäytön ja metsästyskoeharrastuksen sekä jäsentensä metsästysmahdollisuuksien lisääminen ja noutajien metsästysominaisuuksien vaaliminen.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys
- järjestää harrastukseen liittyviä harjoitus- ja koulutustilaisuuksia
- järjestää noutajien rodunomaisia kokeita
- hankkii metsästysalueita jäsentensä käyttöön
- harjoittaa tiedotus- ja julkaisutoimintaa

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi, hankittuaan tarvittaessa asianmukaisen luvan
- ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja
-toimeenpanna asianmukaisella luvalla erilaisia koiratapahtumia, myyjäisiä, arpajaisia, rahankeräyksiä juhlia ja muita vastaavia tilaisuuksia

- omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta 

- Yhdistys voi ottaa vastaan talkootyötä erilaisissa tapahtumissa ja näin kerätä varoja yhdistyksen tarkoituksen toteuttamista varten.
 

Yhdistys voi kuulua ja liittyä jäseneksi tarkoitustaan edistäviin yhdistyksiin ja yhteisöihin sitoutuen heidän sääntöihinsä sekä ohjeistuksiinsa. Näistä jäsenyyksistä päättää yhdistyksen hallitus.

4. Yhdistyksen kieli

Yhdistyksen kielet ovat suomi ja ruotsi, pöytäkirjakieli on suomi.
 

5. Jäsenet

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä jokainen, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus. 

Perhejäseniksi voidaan hyväksyä samassa osoitteessa varsinaisen jäsenen kanssa asuvia perheenjäseniä. 

Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa.


6. Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.
 

7. Liittymis- ja jäsenmaksu

Varsinaisilta jäseniltä ja perhejäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää syyskokous. Kunniapuheenjohtaja ja -jäsenet eivät suorita mitään maksuja.
 

8. Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa vuosittain valittavan puheenjohtajan lisäksi kahdeksi vuodeksi kerrallaan valittavat vähintään neljä (4) ja enintään kaksitoista (12) muuta jäsentä.

Vuosittain eroaa hallituksen jäsenistä puolet. Ensimmäisellä kerralla määrätään erovuoroiset arvalla.

Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään kolme (3) jäsentä on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.
 

9. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kaksi yhdessä. Hallitus voi päättää, että yhdistyksen toimihenkilö voi yksin kirjoittaa yhdistyksen nimen.
 

10. Tilikausi ja tilintarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen kevätkokousta. Toiminnantarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta hallitukselle
 

11. Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta. 

Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta. 

Yhdistyksen kevätkokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä ajankohtana tammi-toukokuussa ja syyskokous syys-joulukuussa. 

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle. Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella läsnäolevalla varsinaisella, perhe- ja kunniajäsenellä sekä kunniapuheenjohtajalla yksi ääni. 

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa

12. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään neljätoista vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä tai jäsenjulkaisuilla.
 

13. Varsinaiset kokoukset

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa.
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto
6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

 7. käsitellään hallituksen vuosikokoukselle esittämät asiat ja aloitteet

8. käsitellään jäsenten esittämät asiat ja aloitteet, mikäli niistä on hallitukselle kirjallisesti ilmoitettu viimeistään tammikuun loppuun mennessä
9. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat

1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa.
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus seuraavalle kalenterivuodelle
6. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet erovuoroisten tilalle
7. valitaan yksi toiminnantarkastaja ja hänelle varatoiminnantarkastaja
8. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat


Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevät- tai syyskokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.
 

14. Suhteet muihin yhdistyksiin

Yhdistys voi liittyä jäseneksi toisiin yhdistyksiin. Liittymisestä ja eroamisesta päätetään yhdistyksen hallituksen kokouksessa.
 

15. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.
Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.
 

16. Muut määräykset

Muuten on noudatettava mitä yhdistyslaissa ja muussa lainsäädännössä säädetään.